PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement van het Christelijk gemengd koor ‘Soli Deo Gloria’ (hierna te noemen SDG) is bedoeld om uit te leggen welke persoonsgegevens over de leden van het koor worden verzameld en hoe we deze verwerken.

 

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

Wanneer u zich aanmeldt bij SDG vermeldt u de volgende persoonsgegevens op de lidmaatschapsverklaring:

 • Voorletter(s);
 • Voorvoegsel(s);
 • Geslachtsnaam;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Ingangsdatum lidmaatschap.

 

1.2

De lidmaatschapsverklaring wordt u op verzoek toegezonden.

 

1.3

SDG gebruikt deze gegevens om:

 • Het lidmaatschap te effectueren.
 • Het informeren van de leden over de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Nieuwsbrieven te versturen.
 • In het belang van het koor contact met u op te nemen of te onderhouden.

 

2.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

U kunt contact opnemen met de secretaris van SDG voor:

 • Vragen naar aanleiding van deze Privacy Statement.
 • Inzage in uw persoonsgegevens die SDG verwerkt.
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SDG.

 

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

SDG gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in deze Privacy Statement genoemde doeleinden en bewaart ze niet langer dan noodzakelijk.

3.2

SDG treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Wij beveiligen onze ledenadministratie om datalekken te voorkomen.

 

4.

DERDEN

4.1

SDG zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Sommige wettelijke verplichtingen schrijven voor dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard of gedeeld.

 

5.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaats vindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

6.

MELDING AAN BETROKKENE

6.1

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

7.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

7.1

Het kan voorkomen dat het Privacy Statement in de toekomst wordt gewijzigd.

Wij raden u daarom aan om ons Privacy Statement regelmatig te bekijken.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb